Tổ chức 4 đợt tuyên truyền về đại hội Công đoàn

Công tác tuyên truyền được triển khai thành 4 đợt. Đợt 1, từ quý II/2017 đến thời điểm hoàn thành đại hội CĐ các cấp vào cuối quý II/2018. Đợt 2, từ cuối quý II/2018 đến trước khi khai mạc Đại hội XII CĐ Việt Nam (đầu quý III/2018). Đợt 3, trong thời gian diễn ra đại hội và đợt 4 diễn ra từ sau Đại hội XII CĐ Việt Nam đến hết tháng 10-2018.


Chăm lo Tết cho công nhân là một trong những thành quả nổi bật của các cấp Công đoàn TP HCM

Chăm lo Tết cho công nhân là một trong những thành quả nổi bật của các cấp Công đoàn TP HCM

Nội dung tuyên truyền tập trung phản ánh công tác chuẩn bị đại hội ở các cấp; những vấn đề cần bảo đảm trong công tác nhân sự như tiêu chuẩn, cơ cấu, số lượng...; góp ý vào các văn kiện trình đại hội CĐ các cấp và Đại hội XII CĐ Việt Nam; phản ánh tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên và CNVC-LĐ để qua đó có những chính sách phù hợp trong Nghị quyết đại hội CĐ các cấp và Đại hội XII CĐ Việt Nam. Ngoài ra, phải biểu dương những thành tựu nổi bật trong nhiệm kỳ qua của địa phương, ngành, đơn vị; kết quả thực hiện việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Nghị quyết 20 của Trung ương Đảng khóa X về xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Tin-ảnh: H.Đào