Những điều doanh nghiệp đưa lao động đi làm việc tại Lào cần biết

Theo đó, chậm nhất là 20 ngày trước ngày đưa người lao động (NLĐ) đi làm việc ở nước ngoài, DN trúng thầu, nhận thầu, tổ chức, cá nhân đầu tư ra nước ngoài phải gửi báo cáo đưa NLĐ đi làm việc ở nước ngoài kèm theo bản sao hợp đồng trúng thầu, nhận thầu công trình, dự án ở nước ngoài hoặc bản sao Giấy chứng nhận đầu tư và tóm tắt nội dung đầu tư ra nước ngoài, danh sách NLĐ ký hợp đồng đưa NLĐ đi làm việc ở nước ngoài cho Bộ LĐ-TB-XH.

Những điều doanh nghiệp đưa lao động đi làm việc tại Lào cần biết

Báo cáo đưa NLĐ đi làm việc ở nước ngoài gồm các nội dung: Phương án sử dụng và quản lý NLĐ ở nước ngoài (số lượng NLĐ, ngành, nghề, thời hạn làm việc, thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, tiền lương, điều kiện sinh hoạt...) và Phương án tài chính đưa NLĐ về nước trong trường hợp bất khả kháng.

Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được báo cáo đưa NLĐ đi làm việc ở nước ngoài, Bộ LĐ-TB-XH phải xem xét và trả lời bằng văn bản cho DN, nếu không chấp thuận phải nêu rõ lý do. DN tham khảo các quy định tại: Luật NLĐ Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; Thông tư số 21/2007/TT-BLĐTBXH và Nghị định số 126/2007/NĐ-CP của Chính phủ.

Một số quy định có liên quan đến NLĐ nước ngoài làm việc tại Lào gồm: Tỷ lệ lao động nước ngoài làm việc trong các dự án đầu tư tại Lào được giới hạn không quá 15% đối với lao động phổ thông và không quá 25% đối với lao động kỹ thuật trong tổng số lao động của dự án. Trong trường hợp cần thiết phải sử dụng lao động nước ngoài quá số phần trăm (%) quy định trên, doanh nghiệp có thể xin bổ sung hạn ngạch tại Bộ Lao động và Phúc lợi xã hội Lào.


Lao động Việt Nam tại Lào Ảnh: nguồn Internet

Lao động Việt Nam tại Lào Ảnh: nguồn Internet

Khi tới Lào, trong thời hạn 30 ngày, NLĐ ngoài cần phải đăng ký và xin cấp phép làm việc với cơ quan quản lý lao động ở Trung ương hoặc địa phương.

Theo quy định mới nhất, NLĐ nước ngoài được phép lưu trú tại Lào không quá 5 năm. Sau khi hết thời hạn làm việc tại Lào, lao động nước ngoài phải nộp lại thẻ lao động cho cơ quan quản lý lao động (trong thời hạn 15 ngày) hoặc nộp cho công an cửa khẩu khi xuất cảnh khỏi nước CHDCND Lào. Tất cả lao động nước ngoài được phép làm việc ở CHDCND Lào phải nộp thuế thu nhập và lệ phí cho Chính phủ CHDCND Lào theo quy định của pháp luật.

Điều kiện của người sử dụng lao động để được nhận lao động nước ngoài: Là người hoạt động kinh doanh theo pháp luật quy định; có vốn đăng ký trên 50.000.000 kíp; có ít nhất 10 lao động Lào làm việc tại cơ sở kinh doanh; đóng góp đầy đủ các nghĩa vụ và nộp đầy đủ hồ sơ, giấy tờ cho Vụ phát triển kỹ năng nghề và việc làm trực thuộc Bộ Lao động và Phúc lợi xã hội Lào.

Điều kiện của lao động nước ngoài: Có tay nghề phù hợp với vị trí yêu cầu; có lý lịch rõ ràng; tuổi đời từ 20 tuổi; không mắc các bệnh truyền nhiễm, có đủ năng lực hành vi dân sự.

Đ.Viên