Chi phí BHYT cùng chi trả quá 6 tháng lương cơ sở được thanh toán thế nào?

Chi phí BHYT cùng chi trả quá 6 tháng lương cơ sở được thanh toán thế nào?

Theo đó, người có thẻ BHYT có thời gian tham gia BHYT đủ 5 năm liên tục và có chi phí đồng chi trả lớn hơn 6 tháng lương cơ sở (6 tháng lương cơ sở hiện nay là 7.260.000 đồng, từ 1-1-2015 đến 1-5-2016 là 6.900.000 đồng) tính từ thời điểm đủ 5 năm liên tục sẽ được thanh toán phần chênh lệch 6 tháng lương cơ sở.

Ví dụ 1: Ông Nguyễn Văn A tham gia BHYT liên tục đủ 5 năm vào ngày 31-12-2015. Ngày 1-8-2016, Ông A mang hóa đơn chứng từ đến cơ quan BHXH đề nghị thanh toán phần cùng chi trả chi phí khám, chữa bệnh BHYT vượt quá 6 tháng lương cơ sở. Tổng chi phí cùng chi trả của Ông A từ ngày 1-1-2016 đến ngày 1-8-2016 là 20.000.000 đồng. Khi đó ông A sẽ được thanh toán lại số tiền cùng chi trả là 20.000.000 đồng - 7.260.000 đồng = 12.740.000 đồng và được cơ quan BHXH cấp Giấy chứng nhận không cùng chi trả trong năm kể từ ngày 1-8-2016.

Ví dụ 2: Ông Nguyễn Văn B tham gia BHYT liên tục đủ 5 năm vào ngày 1-6-2016, Ngày 1-8-2016, ông B mang hóa đơn chứng từ đến cơ quan BHXH đề nghị thanh toán phần cùng chi trả chi phí khám, chữa bệnh BHYT vượt quá 6 tháng lương cơ sở. Tổng chi phí cùng chi trả của ông B từ ngày 1-1-2016 đến ngày 1-8-2016 là 20.000.000 đồng, trong đó số tiền cùng chi trả từ ngày 1-1-2016 đến 31-5-2016 là 5.000.000 đồng (số tiền này không được làm cơ sở để thanh toán vì thời điểm để tính 5 năm liên tục là 1-6-2016) và số tiền cùng chi trả từ ngày 1-6-2016 đến ngày 1-8-2016 là 15.000.000 đồng. Khi đó ông B sẽ được thanh toán lại số tiền cùng chi trả là 15.000.000 đồng - 7.260.000 đồng = 7.740.000 đồng và được cơ quan BHXH cấp Giấy chứng nhận không cùng chi trả trong năm kể từ ngày 1-8-2016.

Chi phí BHYT cùng chi trả quá 6 tháng lương cơ sở được thanh toán thế nào?
Tin-ảnh: K.Linh