Giảm chi hành chính để xây dựng thiết chế CĐ

Tại hội nghị tập huấn, các cán bộ CĐ được triển khai Nghị quyết 9c/NQ-BCH của Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam (khóa XI) về giảm chi hành chính, hoạt động phong trào để tạo nguồn kinh phí cho đầu tư xây dựng các thiết chế của CĐ phục vụ đoàn viên, công nhân tại các KCX-KCN; Nghị quyết 7b/NQ-TLĐ của Tổng LĐLĐ Việt Nam về công tác tài chính CĐ trong tình hình mới... Đại diện Ban Tài chính LĐLĐ TP đã trao đổi, giải đáp các kiến nghị, thắc mắc của cán bộ CĐ cơ sở về công tác tài chính.

Cán bộ Công đoàn tham gia tập huấn
Cán bộ Công đoàn tham gia tập huấn

Chương trình nhằm giúp các CĐ cơ sở thực hiện tốt công tác tài chính CĐ trong tình hình mới và nâng cao trách nhiệm của ban chấp hành CĐ cơ sở trong việc quản lý, phân phối và sử dụng tài chính CĐ cơ sở bảo đảm đúng quy định.

Tin-ảnh: H.Đào