Giấy phép lao động hết hiệu lực


Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB-XH) trả lời: Theo quy định tại khoản 2, điều 174 BLLĐ, trường hợp HĐLĐ hết hạn thì giấy phép lao động sẽ hết hiệu lực. Người sử dụng lao động phải thu hồi giấy phép, nộp lại Sở LĐ-TB-XH theo Nghị định 11/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của BLLĐ về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam. Căn cứ quy định trên thì khi ông chấm dứt HĐLĐ, công ty phải thu hồi giấy phép lao động để nộp cho Sở LĐ-TB-XH TP, chứ ông không được sử dụng giấy phép lao động này để xin việc ở doanh nghiệp khác.