Tập huấn về quy chế dân chủ cơ sở

Hội nghị đã tập huấn các nội dung người sử dụng lao động phải công khai, những nội dung người lao động tham gia ý kiến; những nội dung người lao động kiểm tra, giám sát; trách nhiệm tổ chức đối thoại định kỳ tại nơi làm việc...

Chương trình tập huấn nhằm trang bị kiến thức cần thiết về dân chủ cơ sở; tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, nâng cao trách nhiệm của chính quyền và chủ doanh nghiệp trong thực hiện quy chế dân chủ ở nơi làm việc. 

N.Hà