Quy định mới về tiền lương đối với cán bộ Công đoàn chuyên trách

Theo đó, phạm vi điều chỉnh việc xếp lương gồm: Các cơ quan CĐ Tổng công ty trực thuộc Tổng LĐLĐ Việt Nam; CĐ tổng công ty, công ty trực thuộc các LĐLĐ tỉnh, thành phố; CĐ ngành Trung ương và tương đương; CĐ cơ sở tại các công ty có 100% vốn nhà nước, công ty cổ phần có vốn nhà nước chi phối. Đối tượng áp dụng là cán bộ CĐ chuyên trách làm việc trong các cơ quan CĐ quy định theo phạm vi điều chỉnh như trên, hiện hưởng lương theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14-12-2004 hoặc Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14-12-2004 của Chính phủ.


Quy định mới về tiền lương đối với cán bộ Công đoàn chuyên trách - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Châu Nghĩa, Chủ tịch CĐ Tổng Công ty AMCO (phải), trao giấy khen cho các công nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo gương Bác

Về nguyên tắc chuyển xếp lương, việc chuyển xếp lương đối với cán bộ CĐ chuyên trách cụ thể như sau:

Một là, đối với cán bộ CĐ chuyên trách trong các tổng công ty, công ty có 100% vốn Nhà nước, kể cả tập đoàn kinh tế (gọi chung là công ty):

- Chủ tịch CĐ chuyên trách hưởng lương chức vụ (chức danh) như bảng lương Phó Tổng giám đốc (Phó giám đốc) của công ty.

- Phó Chủ tịch CĐ chuyên trách xếp lương chức vụ hoặc xếp lương chuyên môn, nghiệp vụ cộng phụ cấp chức vụ tương ứng của chức danh trưởng phòng (ban) của công ty.

- Các chức danh khác (trưởng ban, phó ban và tương đương), CĐ Tổng công ty thống nhất với Chủ tịch Hội đồng thành viên để chuyển xếp lương chức danh, chức vụ cho phù hợp với tình hình thực tiễn của đơn vị.

- Cán bộ CĐ chuyên trách xếp lương như viên chức cùng trình độ và cùng thời gian công tác ở công ty.

Hai là, đối với cán bộ CĐ chuyên trách trong các tổng công ty, công ty cổ phần có vốn nhà nước chi phối (bao gồm cả CĐ tại doanh nghiệp chưa thực hiện cổ phần hóa thuộc CĐ ngành Trung ương và tương đương).

CĐ Tổng công ty, công ty phối hợp với người đại diện phần vốn nhà nước trong Tổng công ty, công ty tham gia xây dựng bảng lương đối với người làm công tác chuyên trách CĐ trong công ty đảm bảo nguyên tắc cụ thể như sau:

- Chủ tịch CĐ chuyên trách hưởng lương chức vụ (chức danh) như bảng lương phó Tổng giám đốc (phó giám đốc) của công ty.

- Phó Chủ tịch CĐ chuyên trách xếp lương chức vụ hoặc xếp lương chuyên môn, nghiệp vụ cộng phụ cấp chức vụ tương ứng của chức danh trưởng phòng (ban) của công ty ban hành.

- Cán bộ CĐ chuyên trách xếp lương như viên chức cùng trình độ và cùng thời gian công tác ở công ty.

Ba là, các nguồn thu nhập khác được hưởng theo nguyên tắc.

Hàng tháng, cán bộ CĐ chuyên trách trong Tổng công ty, công ty 100% vốn nhà nước và công ty cổ phần có vốn Nhà nước chi phối còn được hưởng các khoản tiền lương gắn với hiệu quả công việc; tiền thưởng và các chế độ khác theo quy định của pháp luật và công ty ban hành.

Về nguồn kinh phí, tiền lương, chế độ đóng BHXH, BHYT của cán bộ CĐ chuyên trách quy định đối với cán bộ CĐ chuyên trách trong các tổng công ty, công ty có 100% vốn nhà nước (kể cả tập đoàn kinh tế) và đối với cán bộ CĐ chuyên trách trong các tổng công ty, công ty cổ phần có vốn nhà nước chi phối (bao gồm cả CĐ tại doanh nghiệp chưa thực hiện cổ phần hóa thuộc CĐ ngành Trung ương và tương đương) do nguồn tài chính CĐ chi trả.

Trong khi đó, các khoản thu nhập khác (các khoản tiền lương gắn với hiệu quả công việc; tiền thưởng và các chế độ khác theo quy định của pháp luật và công ty ban hành) thì do người sử dụng lao động tại công ty chi trả.


Tin -ảnh: K.An