Tổng Bí thư: Bí thư huyện, xã sẽ kiêm chủ tịch huyện, xã

Trong bài phát biểu bế mạc Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII (Hội nghị Trung ương 6), Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị.

Tổng Bí thư: Bí thư huyện, xã sẽ kiêm chủ tịch huyện, xã - Ảnh 1.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Tổng Bí thư nêu rõ Ban Chấp hành Trung ương đặc biệt nhấn mạnh ý nghĩa, tầm quan trọng của vấn đề này và yêu cầu trong thời gian tới, toàn hệ thống chính trị phải chủ động, tích cực vào cuộc, coi đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả là một nhiệm vụ cơ bản và cấp bách, có ý nghĩa quan trọng hàng đầu.

Theo đó, cần khẩn trương nghiên cứu, xây dựng mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị ở nước ta phù hợp với yêu cầu, điều kiện cụ thể của nước ta trong giai đoạn mới; trên cơ sở đó xác định những công việc cần thiết và có thể triển khai thực hiện ngay. 

Rà soát, quy định chặt chẽ hơn về biên chế, số lượng cán bộ, công chức, viên chức; chú ý quy định số lượng cấp phó tối đa của mỗi tổ chức phù hợp với đặc điểm của từng cấp, từng ngành, tùng địa phương. Có chính sách phù hợp để giảm phạm vi, đối tượng bổ nhiệm cấp "hàm". 

Xây dựng cơ chế cạnh tranh, công khai, minh bạch trong tuyển dụng, bổ nhiệm, đề bạt cán bộ để thu hút người thực sự có đức, có tài vào làm việc trong các tổ chức của hệ thống chính trị. Rà soát, sắp xếp, kiện toàn, tinh gọn các đầu mối bên trong của các tổ chức thuộc hệ thống chính trị theo nguyên tắc một tổ chức có thể đảm nhiệm nhiều việc; một việc chỉ do một tổ chức chủ trì và chịu trách nhiệm chính, gắn với việc cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức; giảm tỉ lệ người phục vụ, nhất là khối văn phòng...

Tổng Bí thư nhấn mạnh việc Ban Chấp hành Trung ương yêu cầu tập trung ưu tiên triển khai ngay những việc đã rõ, đã chín và được Trung ương nhất trí cao; còn đối với những việc chưa đủ rõ, quá phức tạp, ý kiến còn khác nhau nhiều thì tiếp tục nghiên cứu, tổng kết, quyết định sau, làm từng bước, chắc chắn.

"Như kết thúc hoạt động của các Ban Chỉ đạo Tây Bắc, Ban chỉ đạo Tây Nguyên, Ban chỉ đạo Tây Nam bộ. Tổ chức lại Đảng bộ Ngoài nước và Đảng bộ Bộ Ngoại giao, sắp xếp lại tổ chức bộ máy, đổi mới hoạt động của các Ban bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ"- Tổng Bí thư nêu ví dụ.

Đáng chú ý, Tổng Bí thư nhấn mạnh việc cơ bản thực hiện mô hình Bí thư cấp ủy đồng thời là Chủ tịch HĐND.

"Thực hiện Bí thư cấp ủy đồng thời là Chủ tịch UBND cấp huyện, cấp xã những nơi có đủ điều kiện. Tăng cường phân cấp, phân quyền hợp lý đi đôi với xây dựng cơ chế kiểm soát quyền lực và kiểm tra, giám sát chặt chẽ. Rà soát, sắp xếp giảm các ban chỉ đạo, ban quản lý dự án và các cơ quan phối hợp liên ngành cho phù họp"- Tổng Bí thư nhấn mạnh.

Tổng Bí thư cũng cho biết các bộ, cơ quan thuộc Chính phủ rà soát chuyển giao một số nhiệm vụ và dịch vụ công cho doanh nghiệp, người dân đảm nhiệm. Tiếp tục hoàn thiện thể chế về chính quyền địa phương theo hướng phân định rõ hơn tổ chức chính quyền đô thị, nông thôn, hải đảo, đơn vị hành chính - kính tế đặc biệt.

Đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức hoạt động gắn với việc sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh gọn đầu mối, tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ chuyên trách của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, xã hội - nghề nghiệp...

Về đổi mới các đơn vị sự nghiệp công lập, cùng với việc đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, Ban Chấp hành Trung ương đặc biệt nhấn mạnh sự cần thiết, cấp bách phải đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng dịch vụ và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; coi đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm ưu tiên hàng đầu trong thời gian tới.

"Trung ương yêu cầu phải khẩn trương sắp xếp, đổi mới tổ chức và hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập phù hợp với đặc điểm tình hình của từng ngành, lĩnh vực và địa bàn, gắn với đẩy mạnh xã hội hóa, nhưng không thương mại hoá lĩnh vực dịch vụ sự nghiệp công. Đẩy mạnh việc chuyển đổi các đơn vị sự nghiệp kinh tế, sự nghiệp khoa học - công nghệ có đủ điều kiện thành doanh nghiệp, bao gồm cả hình thức công ty cổ phần"- Tổng Bí thư nói.


Ngày 17-7-2002, Bộ Chính trị (khóa IX) ra quyết định về việc thành lập Ban chỉ đạo Tây Nguyên. Ban có trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc các bộ, ngành, địa phương triển khai thực hiện quyết định của Đảng và Nhà nước về phát triển kinh tế, xã hội vùng Tây Nguyên...

Ban chỉ đạo Tây nguyên là ban chỉ đạo đầu tiên trong tổng số 3 ban chỉ đạo.

Trưởng Ban chỉ đạo Tây Nguyên là Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm; Phó Trưởng Ban Thường trực là ông Điểu Kré, Ủy viên Trung ương Đảng.

Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ cũng được thành lập năm 2002, Trưởng Ban chỉ đạo hiện là Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ; Phó Trưởng Ban Thường trực là ông Sơn Minh Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng.

Ban chỉ đạo Tây Bắc được thành lập năm 2004, Trưởng Ban chỉ đạo là Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình; Phó Trưởng Ban Thường trực là ông Hầu A Lềnh, Ủy viên Trung ương Đảng.

Thế Dũng