Quy định chức năng, quyền hạn của thanh tra lao động

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 110/2017/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động của thanh tra ngành LĐ-TB-XH. Nghị định này quy định về tổ chức và hoạt động của các cơ quan thực hiện chức năng thanh tra ngành LĐ-TB-XH; thanh tra viên, công chức thanh tra chuyên ngành, cộng tác viên thanh tra ngành LĐ-TB-XH; trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong hoạt động thanh tra ngành LĐ-TB-XH.

Quy định chức năng, quyền hạn của thanh tra lao động - Ảnh 1.

Theo Nghị định, các cơ quan thực hiện chức năng thanh tra ngành LĐ-TB-XH gồm: Các cơ quan thanh tra nhà nước và các cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành. Cơ quan thanh tra nhà nước gồm: Thanh tra Bộ LĐ-TB-XH (Thanh tra Bộ); Thanh tra Sở LĐ-TB-XH các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (Thanh tra Sở). Cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành gồm: Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp; Cục Quản lý lao động ngoài nước; Cục An toàn lao động.

Theo quy định, Thanh tra Bộ là cơ quan thuộc Bộ LĐ-TB-XH, giúp Bộ trưởng Bộ LĐ-TB-XH quản lý nhà nước về công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng; thực hiện thanh tra hành chính, thanh tra chuyên ngành; giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng thuộc lĩnh vực lao động, người có công và xã hội trong phạm vi cả nước theo quy định của pháp luật. Thanh tra Bộ chịu sự chỉ đạo, điều hành của Bộ trưởng và chịu sự chỉ đạo về công tác, hướng dẫn về nghiệp vụ của Thanh tra Chính phủ.

Thanh tra Sở là cơ quan của Sở LĐ-TB-XH, giúp Giám đốc Sở LĐ-TB-XH tiến hành thanh tra hành chính, thanh tra chuyên ngành, giải quyết khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân và phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật.Thanh tra Sở chịu sự chỉ đạo, điều hành của Giám đốc Sở LĐ-TB-XH; chịu sự chỉ đạo về công tác thanh tra và hướng dẫn về nghiệp vụ thanh tra hành chính của Thanh tra tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, về nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành của Thanh tra Bộ.

Quy định chức năng, quyền hạn của thanh tra lao động - Ảnh 2.

Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, Cục Quản lý lao động ngoài nước, Cục An toàn lao động thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được quy định tại Điều 10 Nghị định số 07/2012/NĐ-CP ngày 9-2-2012. 

Tin -ảnh: Đ.Viên