Giải quyết chế độ tai nạn lao động thế nào?

Luật sư Nguyễn Văn Phúc, Đoàn Luật sư TP HCM, trả lời: Theo quy định của Luật An toàn - Vệ sinh lao động, trường hợp người sử dụng lao động (NSDLĐ) mua bảo hiểm tai nạn cho người bị TNLĐ tại các đơn vị kinh doanh dịch vụ bảo hiểm thì người bị TNLĐ được hưởng các khoản bồi thường, trợ cấp theo hợp đồng đã ký với đơn vị kinh doanh dịch vụ bảo hiểm. 

Giải quyết chế độ tai nạn lao động thế nào? - Ảnh 1.

Nếu số tiền mà đơn vị kinh doanh dịch vụ bảo hiểm trả thấp hơn mức quy định tại khoản 4 và 5, điều 38 của luật này thì NSDLĐ phải trả phần còn thiếu. Cụ thể, trường hợp NLĐ không có lỗi thì NSDLĐ phải bồi thường ít nhất bằng 1,5 tháng lương nếu suy giảm từ 5%-10% khả năng lao động (sau đó cứ tăng 1% được cộng thêm 0,4 tháng tiền lương nếu bị suy giảm khả năng lao động từ 11% đến 80%); ít nhất 30 tháng tiền lương cho NLĐ bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên hoặc cho thân nhân NLĐ bị chết do TNLĐ, bệnh nghề nghiệp. Trường hợp do lỗi của NLĐ thì NSDLĐ phải bồi thường ít nhất bằng 40% mức quy định nêu trên.