Chế độ tử tuất đối với người tham gia BHXH tự nguyện

Ban Quan hệ Lao động Tổng LĐLĐ Việt Nam vừa có giải đáp thắc mắc cho đoàn viên về chế độ tử tuất đối với người tham gia BHXH tự nguyện. Ông Lê Đình Quảng, Phó trưởng Ban Quan hệ Lao động Tổng LĐLĐ Việt Nam, cho biết theo quy định tại Điều 81 Luật BHXH năm 2014, người lao động (NLĐ) đang đóng BHXH tự nguyện khi chết thì thân nhân được hưởng trợ cấp tử tuất một lần. Mức trợ cấp tử tuất một lần được tính theo số năm đã đóng BHXH, cứ mỗi năm tính bằng 1,5 tháng mức bình quân thu nhập tháng đóng BHXH cho những năm đóng BHXH trước năm 2014; bằng 2 tháng mức bình quân thu nhập tháng đóng BHXH cho các năm đóng từ năm 2014 trở đi.

Chế độ tử tuất đối với người tham gia BHXH tự nguyện - Ảnh 1.

Thời gian tính hưởng chế độ tử tuất là tổng thời gian đã đóng BHXH bắt buộc và BHXH tự nguyện, không bao gồm thời gian đóng BHXH đã được tính hưởng BHXH một lần

Trường hợp NLĐ có thời gian đóng BHXH chưa đủ 1 năm thì mức trợ cấp tử tuất một lần bằng số tiền đã đóng nhưng mức tối đa bằng 2 tháng mức bình quân thu nhập tháng đóng BHXH; trường hợp NLĐ có cả thời gian đóng BHXH bắt buộc và tự nguyện thì mức hưởng trợ cấp tử tuất một lần tối thiểu bằng 3 tháng mức bình quân tiền lương và thu nhập tháng đóng BHXH.

Theo hướng dẫn tại Điều 8 Nghị định số 134/2015/NĐ-CP ngày 29-12-2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật BHXH về BHXH tự nguyện, chế độ tử tuất đối với thân nhân của người tham gia BHXH tự nguyện chết mà trước đó có thời gian đóng BHXH bắt buộc được quy định như sau:

1. Thời gian tính hưởng chế độ tử tuất là tổng thời gian đã đóng BHXH bắt buộc và BHXH tự nguyện, không bao gồm thời gian đóng BHXH đã được tính hưởng BHXH một lần.

2. Người tham gia BHXH tự nguyện qua đời thuộc một trong các trường hợp sau thì thân nhân theo quy định tại Khoản 2 Điều 67 của Luật BHXH được hưởng trợ cấp tử tuất hằng tháng theo quy định tại Điều 68 của Luật BHXH:

a) Đã đóng BHXH bắt buộc từ đủ 15 năm trở lên nhưng chưa hưởng BHXH một lần;

b) Đang hưởng trợ cấp tai nạn lao động – bệnh nghề nghiệp hằng tháng với mức suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên;

c) Đang hưởng lương hưu mà trước đó có thời gian đóng BHXH bắt buộc đủ 15 năm trở lên.

3. Trường hợp thân nhân thuộc diện hưởng trợ cấp tử tuất hằng tháng theo quy định tại Khoản 3 Điều này mà có nguyện vọng hưởng trợ cấp tuất một lần thì được hưởng trợ cấp tử tuất một lần theo quy định tại Khoản 2 và Khoản 3 Điều 81 của Luật BHXH, trừ trường hợp con dưới 6 tuổi, con hoặc vợ hoặc chồng mà bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên.

Chế độ tử tuất đối với người tham gia BHXH tự nguyện - Ảnh 2.

Trường hợp NLĐ có thời gian đóng BHXH chưa đủ 1 năm thì mức trợ cấp tử tuất một lần bằng số tiền đã đóng nhưng mức tối đa bằng 2 tháng mức bình quân thu nhập tháng đóng BHXH

4. Trường hợp người tham gia BHXH tự nguyện chết hoặc bị Tòa án tuyên bố là đã chết mà không có thân nhân quy định tại Khoản 6 Điều 3 của Luật BHXH thì việc xác định người nhận trợ cấp tử tuất một lần được thực hiện theo quy định của pháp luật về thừa kế.

T.Ngôn Ảnh: KHÁNH CHI