Tuyên dương 250 nữ CNVC-LĐ

Qua các phong trào thi đua đã có 3.914 chị đạt danh hiệu phụ nữ 2 giỏi, 5.687 chị đạt danh hiệu "Sao tháng ba".

Tuyên dương 250 nữ CNVC-LĐ - Ảnh 1.

Năm 2018 bên cạnh việc đẩy mạnh hoạt động giáo dục về giới, giáo dục truyền thống và tuyên truyền pháp luật cho nữ CNVC-LĐ, LĐLĐ quận tiếp tục nâng cao chất lượng phong trào "Giỏi việc nước - Đảm việc nhà", mở rộng hoạt động nữ công ở các doanh nghiệp ngoài nhà nước có đông lao động nữ, tiếp tục phối hợp kiểm tra việc thực hiện chính sách lao động nữ. Dịp này LĐLĐ quận đã tuyên dương 250 nữ CNVC-LĐ tiêu biểu, có nhiều đóng góp cho hoạt động nữ công năm 2017. 

M.Chi