Nghỉ việc phải báo trước 45 ngày

Theo quy định tại Khoản 3 Điều 37 của Bộ Luật Lao động thì NLĐ làm việc theo HĐLĐ không xác định thời hạn có quyền đơn phương chấm dứt HĐLĐ, nhưng phải báo cho người sử dụng lao động (NSDLĐ) biết trước ít nhất 45 ngày, trừ trường hợp quy định tại Điều 156 của Bộ luật này.

Nghỉ việc phải báo trước 45 ngày - Ảnh 1.

Người lao động làm việc theo HĐLĐ không xác định thời hạn có quyền đơn phương chấm dứt HĐLĐ, nhưng phải báo cho người sử dụng lao động biết trước ít nhất 45 ngày

Khoản 1, 2 Điều 43 của Bộ Luật Lao động quy định NLĐ đơn phương chấm dứt HĐLĐ trái pháp luật thì không được trợ cấp thôi việc và phải bồi thường cho NSDLĐ nửa tháng tiền lương theo HĐLĐ. Nếu vi phạm quy định về thời hạn báo trước thì phải bồi thường cho NSDLĐ một khoản tiền tương ứng với tiền lương của NLĐ trong những ngày không báo trước.

Theo quy định tại Điều 48 của Bộ Luật Lao động thì khi HĐLĐ chấm dứt theo quy định tại các khoản 1, 2, 3, 5, 6, 9 và 10 Điều 36 của Bộ luật này thì NSLDĐ có trách nhiệm chi trả trợ cấp thôi việc cho NLĐ đã làm việc thường xuyên từ đủ 12 tháng trở lên, mỗi năm làm việc được trợ cấp một nửa tháng tiền lương.

Tin -ảnh: Đ.Viên