Trình tự tổ chức đình công còn phức tạp

Góp ý vấn đề thành lập tổ chức đại diện người lao động (NLĐ) tại doanh nghiệp (DN), các đại biểu cho rằng dự thảo luật chưa đề cập đến việc thành lập tổ chức đại diện NLĐ ngoài phạm vi DN; việc liên kết của các tổ chức đại diện NLĐ, kinh phí hoạt động của tổ chức cũng như việc NLĐ được quyền tham gia bao nhiêu tổ chức đại diện. Nhiều ý kiến đề nghị cần có quy định khung về tiêu chuẩn của người thành lập tổ chức đại diện NLĐ và có cơ chế bảo vệ các thành viên của tổ chức đại diện NLĐ.

Về vấn đề giải quyết tranh chấp lao động tập thể, đình công, các đại biểu nhận xét dự thảo luật đã có nhiều điểm mới nhưng thay đổi đó vẫn chưa tháo gỡ hết các vướng mắc; thủ tục giải quyết tranh chấp, trình tự tổ chức đình công còn phức tạp, rườm rà. 

M.Chi