Đoàn viên, người lao động gởi gắm tâm tư, nguyện vọng tới Đảng, Chính phủ

Tiếp tục ngày làm việc thứ 2 của Đại hội XII Công đoàn (CĐ) Việt Nam, Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam tổng hợp và báo cáo với lãnh đạo Đảng, nhà nước và toàn thể đại hội nội dung các kiến nghị của đoàn viên, người lao động (NLĐ).

Theo ông Mai Đức Chính, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam khoá XI, thông qua đại hội CĐ các cấp, Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam đã nhận được hàng vạn ý kiến của công nhân, viên chức, lao động và đoàn viên CĐ cả nước bày tỏ tâm tư, nguyện vọng, những hiến kế cùng 456 ý kiến gửi tới Đại hội XII CĐ Việt Nam kiến nghị với Đảng, Quốc hội và Chính phủ. 

Đoàn viên, người lao động gởi gắm tâm tư, nguyện vọng tới Đảng, Chính phủ - Ảnh 1.

Các ý kiến, kiến nghị tập trung vào 5 nhóm vấn đề:  Việc ban hành, tổ chức thực hiện và đánh giá, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị của Đảng liên quan đến giai cấp công nhân (CN) và tổ chức CĐ; Vấn đề hoàn thiện các quy định của pháp luật nói chung, đặc biệt là các quy định của pháp luật liên quan đến lĩnh vực quan hệ lao động, quyền và lợi ích của NLĐ; việc thực thi các quy định pháp luật đối với NLĐ và tổ chức CĐ; Vấn đề triển khai các giải pháp chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của NLĐ; Về tổ chức, hoạt động và đảm bảo điều kiện hoạt động của CĐ Việt Nam....

Về việc ban hành, tổ chức thực hiện và đánh giá, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị của Đảng: Bộ Chính trị, Ban Bí thư tiếp tục quan tâm chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện và định kỳ tổ chức tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết 20-NQ/TW ngày 28-1-2008 về "Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước"; chỉ đạo đẩy mạnh việc thực hiện Chỉ thị số 22 -CT/TW ngày 5-6-2008 của Ban Bí thư (khoá X) về tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc xây dựng quan hệ lao động hài hoà, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp và Kết luận số 96-KL/TW ngày 7-4-2014 của Ban Bí thư tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 22-CT/TW; Chỉ thị số 52-CT/TW ngày 9-1-2016 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho CNLĐ KCX-KCN.

Về việc xem xét tính đặc thù của tổ chức CĐ Việt Nam so với các đoàn thể chính trị khác. Trong quá trình xây dựng và triển khai tổ chức thực hiện các chủ trương, nghị quyết, quy định của Đảng, nhất là Nghị quyết Trung ương 6, 7 (khóa XII) và định hướng sửa đổi Quyết định 282-QĐ/TW ngày 1-4-2015 quy định về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh, cấp huyện, Trung ương cần quan tâm đến tính đặc thù của tổ chức CĐ Việt Nam để đảm bảo cho CĐ có nguồn nhân lực đủ về số lượng, mạnh về chất lượng với mô hình tổ chức phù hợp đáp ứng yêu cầu của tình hình mới.

Đối với việc sửa đổi, bổ sung Bộ Luật Lao động sắp tới, đoàn viên và NLĐ kiến nghị cần quy định cơ chế giải quyết tranh chấp lao động theo hướng chuyên nghiệp, thân thiện, hiệu quả, khắc phục bằng được mô hình và cách thức giải quyết như hiện nay; quy định trách nhiệm đảm bảo bữa ăn giữa ca của NLĐ thuộc về người sử dụng lao động; quy định tuổi nghỉ hưu phù hợp với từng đối tượng lao động và lĩnh vực lao động; quy định thời gian NLĐ được nghỉ làm việc để tham gia học tập đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước; quy định giờ làm thêm ở mức phù hợp và trả lương làm thêm giờ theo nguyên tắc lũy tiến; đảm bảo bình đẳng giới, không cắt giảm các chế độ tiến bộ đang áp dụng đối với lao động nữ.

Đoàn viên mong muốn Đảng, Quốc hội, Chính phủ tiếp tục đổi mới mạnh mẽ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành đất nước; tập trung đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và phát triển bền vững đất nước; đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí; thu hẹp khoảng cách giàu nghèo; tiếp tục quan tâm nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho giai cấp CN, để giai cấp CN Việt Nam tiếp tục hoàn thành sứ mệnh lịch sử to lớn - lãnh đạo cách mạng Việt Nam thông qua đội tiền phong là Đảng Cộng sản Việt Nam.

Đoàn viên, người lao động gởi gắm tâm tư, nguyện vọng tới Đảng, Chính phủ - Ảnh 2.

Ông Mai Đức Chính, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam

Đề nghị Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành có liên quan thường xuyên thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm các doanh nghiệp vi phạm BHXH, an toàn vệ sinh lao động, nhất là các doanh nghiệp không hoặc chậm trả lương, trốn đóng BHXH, để xảy ra tai nạn lao động, gây khó khăn cho hoạt động CĐ và NLĐ.

Về vấn đề xây dựng các thiết chế CĐ, đoàn viên kiến nghị trung ương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các bộ, ngành và địa phương quan tâm đầu tư kinh phí, bố trí đất đai và chỉ đạo quyết liệt việc xây dựng các thiết chế CĐ dành cho CN tại các KCN, nhất là nhà ở, trường học, trạm y tế, siêu thị, nơi vui chơi giải trí, góp phần nâng cao đời sống CN, giúp CN yên tâm làm việc, đóng góp nhiều hơn cho doanh nghiệp và đất nước.

nhóm phóng viên