Công chức đi học nước ngoài có phải đóng BHXH?


Công chức đi học nước ngoài có phải đóng BHXH? - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

- Ban Quan hệ Lao động Tổng LĐLĐ Việt Nam trả lời: Theo quy định tại điểm c khoản 1, khoản 3 điều 2, khoản 1 điều 89 Luật BHXH; khoản 1 điều 2 Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH ngày 29-12-2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BHXH về BHXH bắt buộc thì công chức trong các cơ quan nhà nước, kể cả công chức được cử đi học tập, thực tập, công tác trong và ngoài nước mà vẫn hưởng tiền lương ở trong nước thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc. Tiền lương tháng làm căn cứ đóng BHXH bắt buộc là tiền lương ngạch, bậc, cấp bậc quân hàm và các khoản phụ cấp chức vụ, phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên nghề (nếu có) theo quy định tại bảng lương chuyên môn nghiệp vụ đối với CBCC trong các cơ quan nhà nước ban hành kèm theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14-12-2004 của Chính phủ. Đối chiếu với quy định nêu trên, trường hợp công chức được cử đi học tập ở nước ngoài, hưởng 40% tiền lương thì vẫn thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc. Tiền lương làm căn cứ đóng là tiền lương theo ngạch, bậc, cấp bậc quân hàm và các khoản phụ cấp chức vụ, phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên nghề (nếu có) theo quy định.