ĐỒNG THÁP: Học và làm theo Bác bằng những việc làm thiết thực

Tại buổi sinh hoạt, CNVC-LĐ đã được ông Kiều Thế Lâm - Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đồng Tháp - phổ biến 3 nội dung trọng tâm: Ý thức tôn trọng nhân dân; phát huy dân chủ; chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Ông Lâm cũng gợi mở cho cán bộ CĐ, CNVC-LĐ về thái độ, hành vi trong công việc hằng ngày. "Nếu mỗi cán bộ CĐ, đoàn viên, người lao động biết thay đổi nhỏ sẽ tạo ra hiệu quả lớn trong công việc của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Muốn vậy, phải không ngừng nghiên cứu học tập Bác để vận dụng vào trong cuộc sống và công việc hằng ngày" - ông Lâm nhấn mạnh.

T.Bách