[Videographic] - Dân số Việt Nam gần 100 triệu người, đứng thứ 3 Đông Nam Á, 15 thế giới

A.Thanh