Xác định quỹ tiền lương nộp 2% kinh phí Công đoàn

Theo đó, nguyên tắc chung để xây dựng và giao dự toán tài chính CĐ gồm: Kinh phí CĐ 2% được tính dựa trên tổng mức tiền lương của những người lao động thuộc đối tượng phải đóng BHXH theo quy định của pháp luật về BHXH; đoàn phí CĐ được tính trên số đoàn viên nhân với tiền lương và phụ cấp lương tại từng khu vực và theo Quyết định 1908/QĐ-TLĐ ngày 19-12-2016 của Tổng LĐLĐ Việt Nam. Tổng LĐLĐ Việt Nam lưu ý LĐLĐ tỉnh, TP dự báo biến động số lao động, đoàn viên trong năm 2020 và phối hợp với cơ quan BHXH địa phương để tính tiền lương bình quân 6 tháng đầu năm 2019, từ đó xác định số thu kinh phí CĐ 2% bảo đảm sát thực tế, khả quan thực hiện.

Cơ sở xác định quỹ tiền lương nộp kinh phí CĐ 2% năm 2020 tại các đơn vị được tính trên tiền lương bình quân đóng BHXH 6 tháng đầu năm 2019 tại đơn vị nhân với số lao động thuộc đối tượng phải đóng BHXH theo quy định của pháp luật về BHXH.

H.Lê