Cập nhật quá trình tham gia BHYT liên tục

Phan Thị Bạch Tuyết (tỉnh Tiền Giang) hỏi: "Hiện nay, tôi có 1 thẻ BHYT do công ty cấp. Khi nghỉ việc, tôi có thể tự tham gia BHYT trên cùng thẻ đó được không? Nếu được thì liên hệ tại đâu để có thể tiếp tục sử dụng?".

- BHXH Việt Nam trả lời: Ngày 8-8-2017, BHXH Việt Nam đã ban hành Công văn số 3340/BHXH-ST về việc cấp sổ BHXH, thẻ BHYT theo mã số BHXH sau khi có ý kiến thống nhất của Bộ Y tế. Theo đó, người tham gia được cấp thẻ BHYT theo mã số BHXH để sử dụng lâu dài, không phải đổi lại hằng năm trừ trường hợp bị mất, rách, hỏng, thay đổi thông tin trên thẻ BHYT. Căn cứ quy định trên, trường hợp của chị đã nghỉ việc, sau đó nếu tiếp tục muốn tham gia BHYT, chị cần thông tin cho cơ quan BHXH mã số BHXH trên thẻ BHYT đã cấp để cập nhật quá trình tham gia BHYT liên tục và in thẻ BHYT mới.