Có được xây nhà trên đất thương mại, dịch vụ?

- Hệ thống Luật Thịnh Trí, trả lời: Khoản 1, điều 153 Luật Đất đai năm 2013 quy định về đất thương mại, dịch vụ như sau: Đất thương mại, dịch vụ bao gồm đất xây dựng cơ sở kinh doanh thương mại, dịch vụ và các công trình khác phục vụ cho kinh doanh, thương mại, dịch vụ.

Nhà ở được quy định tại khoản 1, điều 3 Luật Nhà ở năm 2014 như sau: Nhà ở là công trình xây dựng với mục đích để ở và phục vụ các nhu cầu sinh hoạt của hộ gia đình, cá nhân.

Căn cứ khoản 1, điều 153 Luật Đất đai năm 2013 và phụ lục 1 đính kèm Thông tư 28/2014/TT-BTNMT thì đất thương mại, dịch vụ sử dụng vào các mục đích: Xây dựng các cơ sở kinh doanh, dịch vụ, thương mại; các công trình khác phục vụ cho kinh doanh, dịch vụ, thương mại (kể cả trụ sở, văn phòng đại diện của các tổ chức kinh tế).

Do đó, đất thương mại, dịch vụ sẽ không được phép xây dựng nhà ở. Nếu bạn muốn xây dựng nhà ở trên đất thương mại, dịch vụ thì phải xin chuyển mục đích sử dụng đất thương mại, dịch vụ thành đất ở theo quy định pháp luật.

Trường Hoàng ghi