[Video] - Người dân nói gì về việc tự nguyện khai báo y tế ?

Người dân nói gì về việc tự nguyện khai báo y tế?

Mỹ Uyên - Hải Lê