[Video] - COVID-19: Hướng dẫn cụ thể khai báo y tế trên điện thoại

Hướng dẫn khai báo y tế (NCOVI) trên điện thoại 

Mỹ Uyên - Hải Lê