Gắn thi đua với học tập và làm theo Bác Hồ

Các cấp CĐ TP sẽ phát động phong trào thi đua yêu nước nhằm động viên CNVC-LĐ phát huy tinh thần thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, nâng cao năng suất lao động, chất lượng hiệu quả công việc, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Từ các phong trào thi đua, các cấp CĐ tổ chức xét chọn, biểu dương các tập thể, cá nhân tiêu biểu thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Ngoài ra, các cấp CĐ sẽ vận động đoàn viên, CNVC-LĐ tham gia giữ gìn, bảo tồn các di sản văn hóa và cảnh quan kiến trúc đô thị trên địa bàn TP gắn với chủ đề năm 2020 của TP "Năm đẩy mạnh hoạt động văn hóa và xây dựng nếp sống văn minh đô thị"; đẩy mạnh các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho CNVC-LĐ, nhất là những lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19...

Gắn thi đua với học tập và làm theo Bác Hồ - Ảnh 1.

Các cấp Công đoàn TP HCM vận động CNVC-LĐ tích cực tham gia phong trào lao động giỏi, lao động sáng tạo

Bên cạnh đó, các cấp CĐ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW trong năm 2020 với 6 tiêu chí về chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đoàn viên, CNVC-LĐ "Trung thực, trách nhiệm, chủ động, hợp tác, chia sẻ, tiết kiệm" gắn với thực hiện cuộc vận động "Người tốt, việc tốt". 

Tin-ảnh: N.Hà