Từ 20-7, có 3 căn cứ xác định cơ cấu ngạch công chức

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 62/2020/NĐ-CP về vị trí việc làm và biên chế công chức, đã xác định rõ những căn cứ cơ cấu ngạch công chức và vị trí việc làm. Nghị định có hiệu lực từ ngày 20-7-2020.

3 căn cứ xác định cơ cấu ngạch công chức gồm: Vị trí việc làm; Mức độ phức tạp của công việc đối với từng vị trí việc làm; Tiêu chuẩn ngạch công chức tương ứng với vị trí việc làm.

Từ 20-7, có 3 căn cứ xác định cơ cấu ngạch công chức - Ảnh 1.

Từ 20-7, có 3 căn cứ xác định cơ cấu ngạch công chức

Trong đó, có 2 căn cứ xác định vị trí việc làm gồm: Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của cơ quan, tổ chức; Mức độ phức tạp, tính chất, đặc điểm, quy mô hoạt động; phạm vi, đối tượng phục vụ; quy trình quản lý chuyên môn, nghiệp vụ theo quy định của pháp luật chuyên ngành.

Về xác định biên chế công chức, gồm có 4 căn cứ sau: Vị trí việc làm và khối lượng công việc của từng vị trí việc làm; Mức độ hiện đại hóa về trang thiết bị, phương tiện làm việc và ứng dụng công nghệ thông tin; Thực tế việc sử dụng biên chế công chức được giao; Đối với cơ quan, tổ chức ở địa phương, ngoài các căn cứ trên còn phải căn cứ vào quy mô dân số, diện tích tự nhiên, số lượng đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã và đặc điểm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội.

H.Lê