Chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH không dùng tiền mặt

Để thực hiện hiệu quả mục tiêu này, ngoài tập trung tuyên truyền về hiệu quả, lợi ích của việc chi trả không dùng tiền mặt, BHXH Việt Nam sẽ tập trung rà soát, sửa đổi, bổ sung quy trình chi trả các chế độ BHXH, bảo hiểm thất nghiệp và quản lý người hưởng nhằm phù hợp với quy trình cung ứng dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt của ngân hàng. Song song đó, BHXH Việt Nam sẽ chuẩn hóa thông tin dữ liệu về người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH, TCTN để kết nối, chia sẻ thông tin với tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán và tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán.

Ngoài ra, BHXH Việt Nam sẽ xây dựng mục tiêu, lộ trình và giao chỉ tiêu cho từng BHXH tỉnh, TP trực thuộc trung ương thực hiện chỉ tiêu vận động, khuyến khích người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH, TCTN nhận qua tài khoản cá nhân và tổ chức cung cấp dịch vụ chi hộ là đại lý của ngân hàng.

Đ.Viên