Công tác tuyên giáo đóng góp lớn vào sự phát triển đất nước

Ngày 15-7, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Hội đồng Lý luận Trung ương, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo khoa học "Công tác tuyên giáo của Đảng - 90 năm chặng đường vẻ vang: Thành tựu và Tầm nhìn". Đây là hoạt động kỷ niệm kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống ngành tuyên giáo (1.8.1930 - 1.8.2020).

Hội thảo đã tập trung thảo luận những nội dung quan trọng như nhìn lại quá trình hình thành và phát triển, thành tựu, những dấu mốc quan trọng của ngành tuyên giáo trong sự nghiệp cách mạng 90 năm vẻ vang của Đảng, trong đó tập trung vào phân tích những đóng góp nổi bật qua 35 năm đổi mới, nhất là trong nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng. Đề xuất các giải pháp, kiến nghị thiết thực, khả thi nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả để ngành tuyên giáo tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc trong giai đoạn mới…

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng đã khái quát một số vấn đề nổi bật trong các tham luận nêu ra tại hội thảo và cho rằng các tham luận đã khẳng định công tác tuyên giáo là một trong những công tác trọng yếu của Đảng, đóng vai trò đi trước - mở đường, đi cùng - phát triển đối với tiến trình cách mạng của Đảng và dân tộc 90 năm qua, có ý nghĩa quan trọng trong công tác xây dựng Đảng.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh trải qua quá trình phát triển, công tác tư tưởng, lý luận ngày càng được đẩy mạnh. Cụ thể là tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận, tích cực đổi mới về nội dung và phương pháp học tập, tuyên truyền; tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, chủ động đấu tranh phòng, chống "diễn biến hòa bình" của các thế lực thù địch; tăng cường phòng ngừa, đấu tranh phê phán, ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ... Công tác tuyên giáo đã góp phần tạo sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội, có ý nghĩa quan trọng, toàn diện đối với công tác xây dựng Đảng.

Trong thời gian tới, công tác tuyên giáo tiếp tục đẩy mạnh tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận, tiếp tục làm sáng tỏ hơn nữa lý luận về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta. Nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục lý luận chính trị; tạo sự thống nhất cao trong Đảng, sự đồng thuận trong nhân dân; góp phần trực tiếp hơn nữa trong giải quyết những vấn đề xã hội bức xúc. Ngành tuyên giáo chủ động đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, nắm bắt dư luận xã hội và góp phần giải quyết kịp thời, hiệu quả các vấn đề phức tạp, nhạy cảm...

Xây dựng chính sách hỗ trợ báo chí

Tại hội thảo, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Hoàng Vĩnh Bảo đã có phát biểu về công tác quản lý báo chí, triển khai quy hoạch báo chí. Ông cho biết đang xây dựng một số cơ chế chính sách để hỗ trợ cơ quan báo chí. "Chúng ta nói báo chí phải là công cụ tư tưởng của Đảng, cơ quan tuyên truyền của Đảng và Nhà nước nhưng trong thực tế chính sách về thuế, chúng ta còn ứng xử với các cơ quan báo chí như doanh nghiệp" - ông Hoàng Vĩnh Bảo nói.

Bảo Trân