[Video] Ngày đầu tiên cách ly 40 hộ dân ở Thủ Đức

Ngày đầu tiên cách ly 40 hộ dân ở Thủ Đức

Huế Xuân - Huỳnh Như - Lê Duy