Chế độ thai sản đối với người lao động nước ngoài

Nguyễn Đăng Khoa (quận 2, TP HCM) hỏi: "Trường hợp lao động nam là người nước ngoài tham gia BHXH có vợ sinh con nhưng không tham gia BHXH ở Việt Nam thì có thuộc đối tượng được trợ cấp một lần hay không?".

- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời: Chế độ thai sản đối với lao động là công dân nước ngoài tham gia BHXH bắt buộc tại Việt Nam được quy định tại điều 7 Nghị định số 143/2018/NĐ-CP (quy định chi tiết Luật BHXH) và Luật An toàn - vệ sinh lao động. Khoản 1 điều 7 Nghị định số 143/2018/NĐ-CP quy định điều kiện hưởng chế độ thai sản thực hiện theo quy định tại điều 31 Luật BHXH, bao gồm cả trường hợp lao động nam đang đóng BHXH có vợ sinh con. Về mức trợ cấp một lần, điều 38 Luật BHXH quy định: "Trường hợp sinh con nhưng chỉ có cha tham gia BHXH thì cha được trợ cấp một lần bằng 2 lần mức lương cơ sở tại tháng sinh con cho mỗi con".

Như vậy, căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp lao động nam là người nước ngoài tham gia BHXH có vợ sinh con và không tham gia BHXH ở Việt Nam thì thuộc đối tượng trợ cấp một lần theo quy định tại điều 38 Luật BHXH.