Từ 2021, trường hợp nào được kéo dài thời gian nghỉ hưu?

Theo đó, Cán bộ, công chức và những người được bổ nhiệm chức vụ, chức danh dự kiến dưới đây sẽ được nghỉ hưu ở tuổi cao hơn, Cơ quan có thẩm quyền quyết định thời gian nghỉ hưu ở tuổi cao hơn  nhưng phải bảo đảm tuổi nghỉ hưu đối với các trường hợp này không quá 5 tuổi so với NLĐ làm việc ở điều kiện bình thường tại thời điểm nghỉ hưu, được thể hiện theo bảng dưới đây:

                         Lao động nam

                    Lao động nữ

Năm đủ tuổi nghỉ hưu**

Tuổi nghỉ hưu

cao hơn

Năm sinh

Năm đủ tuổi nghỉ hưu

Tuổi nghỉ hưu

cao hơn

Năm sinh

2021

65 tuổi 3 tháng

Từ tháng 1/-1961 đến tháng 9-1961

2021

60 tuổi 4 tháng

Từ tháng 1-1966 đến tháng 8-1966

2022

65 tuổi 6 tháng

Từ tháng 10-1961 đến tháng 6-1962

2022

60 tuổi 8 tháng

Từ tháng 9-1966 đến tháng 4-1967

2023

65 tuổi 9 tháng

Từ tháng 7-1962 đến tháng 3-1963

2023

61 tuổi

Từ tháng 5-1967 đến tháng 12-1967

2024

66 tuổi

Từ tháng 4-1963 đến tháng 12-1963

2024

61 tuổi 4 tháng

Từ tháng 1-1968 đến tháng 8-1968

2025

66 tuổi 3 tháng

Từ tháng 1-1964 đến tháng 9-1964

2025

61 tuổi 8 tháng

Từ tháng 9-1968 đến tháng 5-1969

2026

66 tuổi 6 tháng

Từ tháng 10-1964 đến tháng 6-1965

2026

62 tuổi

Từ tháng 6-1969 đến tháng 12-1969

2027

66 tuổi 9 tháng

Từ tháng 7-1965 đến tháng 3-1966

2027

62 tuổi 4 tháng

Từ tháng 1-1970 đến tháng 8-1970

2028

67 tuổi

Từ tháng 4-1966 trở đi

2028

62 tuổi 8 tháng

Từ tháng 9-1970 đến tháng 4-1971

2029

63 tuổi

Từ tháng 5-1971 đến tháng 12-1971

2030

63 tuổi 4 tháng

Từ tháng 1-1972 đến tháng 8-1972

2031

63 tuổi 8 tháng

Từ tháng 9-1972 đến tháng 4-1973

2032

64 tuổi

Từ tháng 5-1973 đến tháng 12-1973

2033

64 tuổi 4 tháng

Từ tháng 1-1974 đến tháng 8-1974

2034

64 tuổi 8 tháng

Từ tháng 9-1974 đến tháng 4-1975

2035

65 tuổi

Từ tháng 5-1975 trở đi

**Trên bảng là năm đủ tuổi nghỉ hưu, năm nghỉ hưu cao hơn sẽ do cơ quan có thẩm quyền quyết định.

Tin, ảnh: T.Ngôn