Xây dựng đội ngũ công nhân có hoài bão và tri thức

Ông Trần Thanh Hải, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam, cho biết đối tượng của đề án là CNLĐ đang làm việc trong các loại hình doanh nghiệp. Đề án đặt ra mục tiêu tăng cường tuyên truyền, giáo dục cho CNLĐ về những nội dung cơ bản của công tác giáo dục lý luận chính trị, tư tưởng của Đảng, góp phần nâng cao bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội cho đội ngũ CNLĐ; xây dựng đội ngũ CNLĐ giàu lòng yêu nước, có tri thức, văn hóa, ý thức tuân thủ pháp luật, trách nhiệm với cộng đồng, có ước mơ, hoài bão, khát vọng và đủ trình độ, kỹ năng đưa đất nước hội nhập quốc tế trong tình hình mới.

Dự thảo đề án đặt ra nhiều mục tiêu, trong đó, phấn đấu đến năm 2025 có từ 45%-50%, năm 2030 có từ 55% CNLĐ trong loại hình doanh nghiệp ngoài nhà nước được tuyên truyền giáo dục, lý luận chính trị, tư tưởng đạo đức, tác phong lao động công nghiệp; phấn đấu đến năm 2025, có từ 50% cán bộ Công đoàn cơ sở và 30% đảng viên là CNLĐ được học tập từ sơ cấp đến trung cấp lý luận chính trị.

K.An