TP HCM: Hơn 2.300 cán bộ không chuyên trách dôi dư được hưởng trợ cấp ra sao?

Sở Nội vụ TP HCM vừa có tờ trình gửi Chủ tịch UBND TP về hướng dẫn thực hiện Nghị quyết 06/2020/NQ-HĐND của HĐND TP quy định số lượng, chức danh và một số chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở phường, xã, thị trấn trên địa bàn TP.

Theo tờ trình, UBND quận, huyện căn cứ tình hình thực tế của địa phương quyết định giao số lượng người hoạt động không chuyên trách đối với từng phường, xã, thị trấn. Khuyến khích thực hiện kiêm nhiệm đối với một số chức danh theo nguyên tắc đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ trên các lĩnh vực công tác của phường, xã, thị trấn.

Về chế độ trợ cấp thôi việc, người hoạt động không chuyên trách khi thôi việc được hưởng chế độ trợ cấp thôi việc theo quy định tại Bộ Luật Lao động và Luật Bảo hiểm xã hội. 

Trường hợp người hoạt động không chuyên trách phường, xã, thị thấn dôi dư do sắp xếp lại đơn vị hành chính theo quy định tại Nghị quyết 653/2019/UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội hoặc dôi dư theo số lượng quy định tại Nghị định 34/2019/NĐ-CP của Chính phủ thì được giải quyết chế độ trợ cấp thôi việc.

Theo đó, thực hiện chi trả trợ cấp thôi việc cho người hoạt động không chuyên trách đã làm việc thường xuyên từ đủ 12 tháng trở lên, mỗi năm làm việc được trợ cấp một nửa tháng tiền phụ cấp lương hiện hưởng.

Đồng thời, hưởng thêm một khoản trợ cấp một lần theo quy định tại khoản 5 Điều 4 Nghị quyết số 06/2020/NQ-HĐND cho mỗi năm công tác (đủ 12 tháng) được tính bằng 1,5 tháng tiền phụ cấp lương hiện hưởng.

Trường hợp người hoạt động không chuyên trách là người nghỉ hưu công tác lại, chỉ giải quyết trợ cấp một lần cho mỗi năm công tác (đủ 12 tháng) được tính bằng 1,5 tháng tiền lương theo mức phụ cấp tại thời điểm sắp xếp lại theo Nghị quyết 653/2019//UBTVQH14 hoặc Nghị định 34/2019/NĐ-CP.

Theo Nghị định 34/2019/NĐ-CP thì TP HCM sẽ dôi dư 2.299 người hoạt động không chuyên trách phường, xã, thị trấn.

UBND quận, huyện phê duyệt danh sách những người hoạt động không chuyên trách phường, xã, thị trấn dôi dư do sắp xếp lại. UBND phường, xã, thị trấn ra thông báo chấm dứt hợp đồng lao động với người hoạt động không chuyên trách trước 30 ngày kể từ ngày giải quyết dôi dư.

Phan Anh