Từ tháng 12-2020, muốn ủy quyền thực hiện khiếu nại, người dân cần làm gì?

Nghị định 124/2020/NĐ-CP (quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Khiếu nại) chính thức có hiệu lực từ tháng 12-2020.

Theo đó, nghị định hướng dẫn người khiếu nại có thể tự khiếu nại hoặc ủy quyền thực hiện việc khiếu nại cho luật sư hay người khác (có năng lực hành vi dân sự đầy đủ). Ngoài ra, nghị định trên buộc người khiếu nại và người nhận ủy quyền lập văn bản ủy quyền có công chứng hoặc chứng thực từ cơ quan có thẩm quyền. Cá nhân, tổ chức có thể ủy quyền khiếu nại cho một người hoặc nhiều người với những nội dung ủy quyền khác nhau; nhưng không thể ủy quyền một nội dung cho nhiều người thực hiện.

Nếu người khiếu nại là người chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự thì người đại diện theo pháp luật của họ chịu trách nhiệm thực hiện việc khiếu nại. Đối với hai trường hợp này, người dân không cần làm thủ tục ủy quyền.

Trước đó, Luật Khiếu nại nêu rõ trường hợp người khiếu nại ốm đau, già yếu, có nhược điểm về thể chất; hoặc vì lý do khách quan khác mà không thể tự mình khiếu nại thì được ủy quyền cho cha, mẹ, vợ, chồng, anh, chị, em ruột, con đã thành niên. Bên cạnh đó, họ có thể ủy quyền việc thực hiện khiếu nại cho người khác (có năng lực hành vi dân sự đầy đủ).

Di Lâm