[Video]: Lũ quét cuốn trôi người tại Nam Trà My

Lũ quét cuốn trôi người tại Nam Trà My

Trần Thường - Mỹ Uyên - Thanh Long