Tây Ninh: Nâng kiến thức pháp luật cho cán bộ Công đoàn

Tại chương trình, cán bộ CĐ được phổ biến một số nội dung chính trong Bộ Luật Lao động năm 2019 (sửa đổi), tập trung vào các vấn đề như: hợp đồng lao động; thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi; kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất; đối thoại tại nơi làm việc; giải quyết tranh chấp lao động; tổ chức đại diện của người lao động tại cơ sở. Ngoài ra, các cán bộ CĐ còn được nghe một số vấn đề cơ bản của dự án Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật CĐ.

Bộ Luật Lao động (sửa đổi) được Quốc hội thông qua năm 2019 gồm 17 chương, 220 điều (giảm 22 điều so với Bộ Luật Lao động 2012) có hiệu lực thi hành từ ngày 1-1-2021.

H.Lê