[Motion Graphic] - Khuyến cáo "5K" của Bộ Y tế để bảo đảm an toàn trong dịch Covid-19

Để chủ động phòng, chống dịch Covid-19 trong trạng thái "bình thường mới", Bộ Y tế mong muốn và kêu gọi mỗi người dân Việt Nam cùng nhau thực hiện Chung sống an toàn với đại dịch Covid-19. Bộ Y tế gửi đến Bạn "Thông điệp 5K: Khẩu trang – Khử khuẩn – Khai báo y tế – Khoảng cách – Không tụ tập" với các nội dung chính sau đây:

Nguyên Lâm