Chậm tăng lương 2 năm với cán bộ, công chức, viên chức thuộc trường hợp sau

Căn cứ quy định tại Thông tư 08/2013/TT-BNV thì cán bộ, công chức, viên chức sẽ bị kéo dài thời hạn xét nâng bậc lương thường xuyên 24 tháng nếu thuộc trường hợp sau đây:

- Đối với cán bộ: Cán bộ bị kéo dài thời gian tính nâng bậc lương thường xuyên 02 năm so với thời gian quy định nếu vừa có 02 năm không liên tiếp không hoàn thành nhiệm vụ được giao vừa bị kỷ luật cách chức.

- Đối với công chức: Công chức bị kéo dài thời gian tính nâng bậc lương thường xuyên 02 năm so với thời gian quy định nếu vừa có 02 năm không liên tiếp không hoàn thành nhiệm vụ được giao vừa bị kỷ luật giáng chức hoặc cách chức.

- Đối với viên chức: Viên chức bị kéo dài thời gian tính nâng bậc lương thường xuyên 02 năm so với thời gian quy định nếu vừa có 02 năm không liên tiếp không hoàn thành nhiệm vụ được giao vừa bị kỷ luật cách chức.

Lưu ý, trường hợp đã có kết luận của cơ quan có thẩm quyền là oan, sai sau khi bị kỷ luật (khiển trách, cảnh cáo, giáng chức, cách chức) thì không thực hiện kéo dài thời gian xét nâng bậc lương đối với các hình thức kỷ luật do oan, sai.

Thời gian giữ bậc để xét nâng bậc lương thường xuyên

- Đối với chức danh chuyên gia cao cấp: Nếu chưa xếp bậc lương cuối cùng trong bảng lương chuyên gia cao cấp, thì sau 5 năm (đủ 60 tháng) giữ bậc lương trong bảng lương chuyên gia cao cấp được xét nâng một bậc lương.

- Đối với các ngạch và các chức danh có yêu cầu trình độ đào tạo từ cao đẳng trở lên: Nếu chưa xếp bậc lương cuối cùng trong ngạch hoặc trong chức danh, thì sau 3 năm (đủ 36 tháng) giữ bậc lương trong ngạch hoặc trong chức danh được xét nâng một bậc lương.

- Đối với các ngạch và các chức danh có yêu cầu trình độ đào tạo từ trung cấp trở xuống và nhân viên thừa hành, phục vụ: Nếu chưa xếp bậc lương cuối cùng trong ngạch hoặc trong chức danh, thì sau 2 năm (đủ 24 tháng) giữ bậc lương trong ngạch hoặc trong chức danh được xét nâng một bậc lương.

A.Chi ẢNH: HOÀNG TRIỀU