[Video] - Hiểm họa từ các hồ, đập… quá tuổi ở Quảng Bình

Hiểm họa từ các hồ, đập… quá tuổi ở Quảng Bình

Hoàng Phúc - Quốc Thắng