[Video]: VKS đưa ra bằng chứng về ông Đinh La Thăng có mối quan hệ với "Út Trọc"

VKS đưa ra bằng chứng về ông Đinh La Thăng có mối quan hệ với "Út Trọc"

Huế Xuân