Không phải đăng ký thang, bảng lương

Ban Quan hệ lao động - Tổng LĐLĐ Việt Nam trả lời: Điều 93 Bộ Luật Lao động 2019 (có hiệu lực từ ngày 1-1-2021) quy định NSDLĐ phải xây dựng thang lương, bảng lương và định mức lao động làm cơ sở để tuyển dụng, sử dụng lao động, thỏa thuận mức lương theo công việc hoặc chức danh ghi trong hợp đồng lao động và trả lương cho NLĐ. NSDLĐ phải tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện NLĐ tại cơ sở đối với nơi có tổ chức đại diện NLĐ tại cơ sở khi xây dựng thang lương, bảng lương và định mức lao động. Thang lương, bảng lương và mức lao động phải được công bố công khai tại nơi làm việc trước khi thực hiện. Như vậy, từ ngày 1-1-2021, khi Bộ Luật Lao động 2019 có hiệu lực, DN không phải đăng ký thang lương, bảng lương với cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp huyện. Trước đó, Bộ Luật Lao động 2012 yêu cầu khi xây dựng thang lương, bảng lương, định mức lao động, cùng với việc phải tham khảo ý kiến tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở và công bố công khai tại nơi làm việc của NLĐ trước khi thực hiện thì NSDLĐ đồng thời phải gửi cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp huyện, nơi đặt cơ sở sản xuất, kinh doanh.