Mức hưởng bảo hiểm y tế trái tuyến khi điều trị nội trú trước 1-1-2021 và ra viện sau ngày này

Công văn nêu rõ: Căn cứ điểm b khoản 3, khoản 6 Điều 22 Luật bảo hiểm y tế 2008 đã được sửa đổi, bổ sung một số Điều theo Luật số 46/2014/QH13 (sau đây viết tắt là Luật bảo hiểm y tế), từ ngày 1 tháng 1 năm 2021, người tham gia bảo hiểm y tế khi tự đi khám bệnh, chữa bệnh không đúng tuyến tại các bệnh viện tuyến tỉnh trong phạm vi cả nước sẽ được quỹ bảo hiểm y tế chi trả 100% chi phí điều trị nội trú theo phạm vi quyền lợi và mức hưởng bảo hiểm y tế như đi khám chữa bệnh đúng tuyến.

Để tạo điều kiện thuận lợi trong triển khai thực hiện, nhằm bảo đảm đầy đủ quyền lợi của người tham gia bảo hiểm y tế khi đi khám chữa bệnh không đúng tuyến tại các bệnh viện tuyến tỉnh trong phạm vi cả nước, Bộ Y tế hướng dẫn các đơn vị thực hiện như sau:

- Mức hưởng bảo hiểm y tế đối với người tham gia bảo hiểm y tế tự đi khám chữa bệnh không đúng tuyến tại các bệnh viện tuyến tỉnh được chỉ định vào viện điều trị nội trú trước ngày 1 tháng 1 năm 2021 và ra viện từ ngày 1 tháng 1 năm 2021 thực hiện theo đúng quy định tại điểm b khoản 3 và khoản 6 Điều 22 Luật bảo hiểm y tế, cụ thể:

Mức hưởng bảo hiểm y tế trái tuyến khi điều trị nội trú trước 1-1-2021 và ra viện sau ngày này - Ảnh 1.

+ Mức hưởng bảo hiểm y tế là 60% (Sáu mươi phần trăm) chi phí điều trị nội trú tính từ ngày được chỉ định vào điều trị nội trú đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2020 trong phạm vi cả nước;

+ Mức hưởng bảo hiểm y tế là 100% (Một trăm phần trăm) chi phí điều trị nội trú từ ngày 1 tháng 1 năm 2021 trong phạm vi cả nước.

- Theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 22 Luật Bảo hiểm y tế, người tham gia bảo hiểm y tế khi tự đi khám chữa bệnh không đúng tuyến tại các bệnh viện tuyến tỉnh sẽ không được hưởng chế độ không cùng chi trả chi phí khám chữa bệnh.

Đồng thời, phần cùng chi trả chi phí khám chữa bệnh của người tham gia bảo hiểm y tế  trong trường hợp này không được tính để cấp Giấy chứng nhận không cùng chi trả trong năm.

An Chi