Làm thêm giờ phải thông báo cho cơ quan nào?

Ông Trần Văn Triều, Giám đốc Trung tâm Tư vấn pháp luật LĐLĐ TP HCM, trả lời: Theo quy định tại điều 62 Nghị định 145/2020/NĐ-CP, khi tổ chức cho NLĐ làm thêm từ trên 200 giờ đến 300 giờ trong 1 năm, NSDLĐ phải thông báo cho sở lao động - thương binh và xã hội tại các nơi sau: Nơi NSDLĐ tổ chức làm thêm từ trên 200 giờ đến 300 giờ trong 1 năm; nơi đặt trụ sở chính, nếu trụ sở chính đóng trên địa bàn tỉnh, TP trực thuộc trung ương khác với nơi NSDLĐ tổ chức làm thêm từ trên 200 giờ đến 300 giờ trong 1 năm. Việc thông báo phải được thực hiện chậm nhất sau 15 ngày kể từ ngày thực hiện làm thêm giờ. Văn bản thông báo được thực hiện theo Mẫu số 02/PLIV Phụ lục IV ban hành kèm theo nghị định trên.