Các nữ đại biểu tham dự Đại hội XIII của Đảng

Những hình ảnh các nữ đại biểu tham dự Đại hội XIII:

Các nữ đại biểu tham dự Đại hội XIII của Đảng - Ảnh 1.
Các nữ đại biểu tham dự Đại hội XIII của Đảng - Ảnh 2.
Các nữ đại biểu tham dự Đại hội XIII của Đảng - Ảnh 3.
Các nữ đại biểu tham dự Đại hội XIII của Đảng - Ảnh 4.
Các nữ đại biểu tham dự Đại hội XIII của Đảng - Ảnh 5.
Các nữ đại biểu tham dự Đại hội XIII của Đảng - Ảnh 6.
Các nữ đại biểu tham dự Đại hội XIII của Đảng - Ảnh 7.
Các nữ đại biểu tham dự Đại hội XIII của Đảng - Ảnh 8.
Các nữ đại biểu tham dự Đại hội XIII của Đảng - Ảnh 9.
Các nữ đại biểu tham dự Đại hội XIII của Đảng - Ảnh 10.
Các nữ đại biểu tham dự Đại hội XIII của Đảng - Ảnh 11.
Các nữ đại biểu tham dự Đại hội XIII của Đảng - Ảnh 12.
Các nữ đại biểu tham dự Đại hội XIII của Đảng - Ảnh 13.
Các nữ đại biểu tham dự Đại hội XIII của Đảng - Ảnh 14.
Các nữ đại biểu tham dự Đại hội XIII của Đảng - Ảnh 15.
Các nữ đại biểu tham dự Đại hội XIII của Đảng - Ảnh 16.
Các nữ đại biểu tham dự Đại hội XIII của Đảng - Ảnh 17.
Các nữ đại biểu tham dự Đại hội XIII của Đảng - Ảnh 18.
Phạm Văn Thế