Cách tính mức đóng BHXH tự nguyện

Ban Quan hệ Lao động - Tổng LĐLĐ Việt Nam trả lời: Nếu muốn tham gia BHXH tự nguyện, ông có thể liên hệ bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của BHXH quận, huyện nơi cư trú để tham gia. Hồ sơ tham gia BHXH tự nguyện gồm sổ BHXH (trong trường hợp từng tham gia BHXH). Mức đóng BHXH tự nguyện bằng 22% mức thu nhập tháng do người tham gia BHXH tự nguyện lựa chọn. Mức thu nhập tháng do người tham gia BHXH tự nguyện lựa chọn thấp nhất bằng mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn (700.000 đồng), cao nhất bằng 20 lần mức lương cơ sở (29.800.000 đồng).

Ông có thể lựa chọn các phương thức đóng: Hằng tháng, 3 tháng 1 lần, 6 tháng 1 lần và 12 tháng 1 lần.