Phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân

Sáng 1-2, phát biểu bế mạc Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII (Đại hội XIII) của Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cho biết sau hơn 7 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc với tinh thần "Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển", với ý thức trách nhiệm cao trước Đảng, nhân dân, đất nước, Đại hội XIII đã thành công tốt đẹp, hoàn thành toàn bộ chương trình đã đề ra, kết thúc sớm hơn gần 2 ngày so với kế hoạch đề ra.

Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nêu rõ Đại hội đã thảo luận sôi nổi, thẳng thắn, dân chủ và nhất trí cao thông qua các văn kiện quan trọng: Báo cáo chính trị; Báo cáo tổng kết thực hiện chiến lược phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) 10 năm 2011-2020, xây dựng chiến lược phát triển KT-XH 10 năm 2021-2030; Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH 5 năm 2016-2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển KT-XH 5 năm 2021-2025; Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng khóa XII; Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành (BCH) Trung ương khóa XII.

Đại hội đã bầu BCH Trung ương Đảng khóa XIII gồm 200 Ủy viên (trong đó có 180 Ủy viên chính thức và 20 Ủy viên dự khuyết), có đủ tiêu chuẩn về phẩm chất, năng lực, trình độ để gánh vác trọng trách mà Đảng và nhân dân giao phó.

Phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân - Ảnh 1.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng khẳng định Đại hội XIII của Đảng biểu thị sự thống nhất ý chí và quyết tâm hành động của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta trong tình hình mới Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cho rằng Đại hội biểu thị sự thống nhất, ý chí và quyết tâm hành động của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta trong tình hình mới, thực hiện bằng được mục tiêu tổng quát đã nêu trong Báo cáo chính trị tại Đại hội của BCH Trung ương Đảng khóa XIII. Đó là: Nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện; củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, chế độ XHCN; khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, phát huy ý chí và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại; đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa; bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; phấn đấu để đến giữa thế kỷ XXI, nước ta trở thành nước phát triển, theo định hướng XHCN.

Trên tinh thần đó, Đại hội đã thảo luận và thông qua những chủ trương, quyết sách quan trọng để định hướng và lãnh đạo, chỉ đạo đúng đắn, toàn diện quá trình triển khai tổ chức thực hiện, phương hướng, nhiệm vụ phát triển đất nước nhanh, bền vững, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc…

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Đảng phải tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị thật sự trong sạch, vững mạnh; tiếp tục nâng cao bản lĩnh, năng lực lãnh đạo, cầm quyền trong hoạch định và thực hiện đường lối chính sách phù hợp với thực tiễn Việt Nam và xu hướng phát triển của thời đại. Phải kịp thời thể chế hóa, cụ thể hóa triển khai thực hiện đúng, hiệu quả chủ trương đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, khắc phục yếu kém trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện, nâng cao lập trường, bản lĩnh chính trị, trình độ, trí tuệ, tính chiến đấu của cấp ủy, các tổ chức Đảng và mỗi cán bộ đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo quản lý chủ chốt các cấp và cán bộ cấp chiến lược…

Tuyên truyền sâu rộng kết quả của Đại hội

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng khẳng định Đại hội XIII đã tiến hành nghiêm túc, đúng Điều lệ Đảng, sáng suốt lựa chọn và bầu những đồng chí đủ tiêu chuẩn, xứng đáng vào BCH Trung ương Đảng khóa XIII. Đại hội đã giao trọng trách cho BCH Trung ương Đảng khóa XIII lãnh đạo toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội.

"Nhận thức rõ trách nhiệm to lớn trước Đảng, nhân dân và đất nước, BCH Trung ương Đảng khóa XIII nguyện đoàn kết một lòng, toàn tâm, toàn ý phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân; không ngừng tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao năng lực, trình độ, bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức theo tấm gương Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại; phát huy trí tuệ, đem hết sức mình cùng toàn Đảng, toàn quân, toàn dân phấn đấu thực hiện thắng lợi những mục tiêu, nhiệm vụ to lớn đã được Đại hội lần này xác định" - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đề nghị ngay sau Đại hội, các cấp ủy, tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên cần tập trung làm tốt việc phổ biến, tuyên truyền sâu rộng kết quả của Đại hội trong toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta; nghiên cứu quán triệt sâu sắc nghị quyết và các văn kiện Đại hội. Đồng thời, khẩn trương xây dựng, triển khai chương trình, kế hoạch hành động, phát động phong trào thi đua yêu nước sâu rộng, tinh thần đổi mới sáng tạo, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, sớm đưa nghị quyết Đại hội vào cuộc sống, biến những quyết định quan trọng của Đại hội lần này thành hiện thực sinh động trong thực tế.

"Đại hội chỉ là mở đầu. Còn làm được hay không, mai kia có biến Nghị quyết thành hiện thực sinh động hay không, có ra của cải vật chất, mang lại giàu có và hạnh phúc cho nhân dân hay không, đấy mới là thành công thực tế của Đại hội" - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng lưu ý.

Trên tinh thần đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng kêu gọi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, kiều bào ta ở nước ngoài phát huy cao độ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực tự cường, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, ra sức thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội.

"Chúng ta tự hào và tin tưởng sâu sắc vào sức mạnh, bản lĩnh, trí tuệ và ý chí của toàn Đảng, toàn dân tộc ta, vào tương lai tươi sáng của đất nước ta" - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng kết thúc diễn văn bế mạc Đại hội XIII. 

Không sửa đổi Điều lệ Đảng

Tại phiên bế mạc, ông Lê Minh Hưng - Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng, Trưởng Đoàn Thư ký - đọc toàn văn dự thảo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Sau đó, Đại hội đã biểu quyết với 100% đại biểu đồng ý thông qua Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Mục tiêu cụ thể trong Nghị quyết nêu rõ đến năm 2025, kỷ niệm 50 năm giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước: Là nước đang phát triển, có công nghiệp theo hướng hiện đại, vượt qua mức thu nhập trung bình thấp. Đến năm 2030, kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng: Là nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao. Đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam: Trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Trong Nghị quyết này, Đại hội thông qua Báo cáo tổng kết xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng của BCH Trung ương Đảng khóa XII; đồng ý không sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đảng hiện hành.

Đã có 368 thư, điện mừng Đại hội XIII

Truyền thông quốc tế đưa tin đậm nét

Tại phiên bế mạc, bà Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Đoàn Thư ký Đại hội, cho biết tính đến hết ngày 30-1, Đại hội XIII của Đảng đã nhận được 368 thư, điện mừng của 167 chính đảng; 18 đảng bộ, cơ quan của các đảng, các nước; 6 tổ chức khu vực và quốc tế; 130 tổ chức chính trị, xã hội, hữu nghị, nhân dân; 26 cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài tại Việt Nam và 21 cá nhân, từ 93 quốc gia.

- Trong khi đó, hàng loạt hãng thông tấn và cơ quan truyền thông quốc tế đã đưa tin đậm nét Đại hội, trong đó đặc biệt nhấn mạnh việc Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp tục được tín nhiệm trao trọng trách lãnh đạo cao nhất của Đảng Cộng sản Việt Nam nhiệm kỳ tới. Truyền thông quốc tế cũng đánh giá cao những thành tựu đạt được của Việt Nam trong thời gian qua và kỳ vọng những bước phát triển trong thời gian tới.

Hãng tin Reuters (Anh) đánh giá phục hồi nền kinh tế trong bối cảnh đại dịch Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp sẽ là trọng trách của các nhà lãnh đạo Việt Nam. Hãng tin Bloomberg (Mỹ) dẫn lời TS Lê Hồng Hiệp, chuyên gia tại Viện Nghiên cứu ISEAS-Yusof Ishak (Singapore), nhận định: "Việt Nam sẽ duy trì tăng trưởng kinh tế bằng cách tăng cường cải cách môi trường kinh doanh, bài trừ tham nhũng và xử lý một số vấn đề cấp bách như ô nhiễm môi trường và biến đổi khí hậu". Cũng theo Bloomberg, với việc đã ký kết hơn 10 hiệp định thương mại tự do (FTA), Việt Nam ngày càng hội nhập kinh tế toàn cầu. Đặt mục tiêu tăng trưởng GDP giai đoạn 2021-2025 là 6,5%-7%, Việt Nam còn mong muốn mở rộng và đa dạng hóa các thị trường xuất khẩu, đồng thời chuyển mình từ điểm đến lao động giá rẻ thành trung tâm công nghệ và khoa học.

Về chính sách đối ngoại, báo Asia Nikkei (Nhật Bản) dự báo Việt Nam sẽ duy trì quỹ đạo chính sách đối ngoại hiện thời và theo đuổi chiến lược đa dạng hóa, song song đó làm sâu sắc hơn nữa quan hệ với các cường quốc và ủng hộ vai trò của ASEAN.

Phạm Văn - Hải Ngọc

Phạm Dương - Văn Duẩn