Áp dụng Bộ Luật Lao động 2012 hay Bộ Luật Lao động 2019?

BHXH Việt Nam trả lời: Điều 3 Nghị định số 135/2020/NĐ-CP ngày 18-11-2020 của Chính phủ quy định thời điểm nghỉ hưu là kết thúc ngày cuối cùng của tháng đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định. Đối với trường hợp người lao động (NLĐ) tiếp tục làm việc sau khi đã đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định thì thời điểm nghỉ hưu là thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động. Thời điểm hưởng chế độ hưu trí là bắt đầu ngày đầu tiên của tháng liền kề sau thời điểm nghỉ hưu. Trường hợp hồ sơ của NLĐ không xác định được ngày, tháng sinh mà chỉ có năm sinh thì lấy ngày 1 tháng 1 của năm sinh để làm căn cứ xác định thời điểm nghỉ hưu và thời điểm hưởng chế độ hưu trí.

Khoản 2 điều 7 Nghị định số 135/2020/NĐ-CP ngày 18-11-2020 của Chính phủ quy định: Đối với lao động nam sinh tháng 12-1960 và lao động nữ sinh tháng 12-1965 làm việc trong điều kiện lao động bình thường thì thời điểm nghỉ hưu là kết thúc ngày 31-12-2020, thời điểm hưởng lương hưu là bắt đầu ngày 1-1-2021. Nếu đến hết tháng 12-2020 NLĐ có đủ 20 năm đóng BHXH trở lên và sinh tháng 12-1960 đối với lao động nam, sinh tháng 12-1965 đối với lao động nữ, làm việc trong điều kiện lao động bình thường thì thời điểm nghỉ hưu là kết thúc ngày 31-12-2020, thời điểm hưởng lương hưu là bắt đầu ngày 1-1-2021.