Khiếu nại ở đâu?

Ban Quan hệ Lao động Tổng LĐLĐ Việt Nam trả lời: Căn cứ quy định tại điều 17, khoản 2 điều 18, khoản 2 và 5 điều 21 Luật BHXH năm 2014; khoản 3 điều 18 Nghị định số 115/2015/NĐ-CP ngày 11-11-2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật BHXH về BHXH bắt buộc, hành vi trốn đóng, chậm đóng, chiếm dụng tiền đóng BHXH là vi phạm pháp luật. Quyền của NLĐ là được cấp và quản lý sổ BHXH. Người sử dụng lao động có trách nhiệm đóng BHXH và hằng tháng trích từ tiền lương của NLĐ theo quy định pháp luật để đóng cùng một lúc vào quỹ BHXH. Bên cạnh đó, Người sử dụng lao động có trách nhiệm đóng đủ BHXH, bảo hiểm thất nghiệp, bao gồm cả tiền lãi chậm đóng theo quy định đối với NLĐ đủ điều kiện hưởng BHXH hoặc chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc để kịp thời giải quyết chế độ BHXH, bảo hiểm thất nghiệp cho NLĐ. Đối chiếu quy định nêu trên, hằng tháng công ty vẫn trích tiền lương phần thuộc trách nhiệm đóng BHXH bắt buộc của NLĐ nhưng không đóng vào quỹ BHXH và không trả sổ BHXH cho ông là vi phạm quy định của pháp luật về BHXH. Đề nghị ông phản ánh hành vi vi phạm của công ty cũ với cơ quan BHXH hoặc cơ quan quản lý nhà nước về lao động nơi đơn vị hoạt động để yêu cầu khắc phục hậu quả (đóng đủ số tiền nợ, chậm đóng BHXH và nộp hồ sơ đề nghị xác nhận thời gian đóng BHXH).