Mức lương tính trợ cấp thôi việc?

Luật sư Trần Hữu Tín, Trưởng Văn phòng Luật sư Tín và Cộng sự, trả lời: Khoản 5 điều 8 Nghị định 145/2020/NĐ-CP quy định tiền lương để tính TCTV, mất việc làm là tiền lương bình quân của 6 tháng liền kề theo HĐLĐ trước khi NLĐ thôi việc, mất việc. Trường hợp NLĐ làm việc cho người sử dụng lao động theo nhiều HĐLĐ kế tiếp nhau thì tiền lương để tính TCTV, mất việc làm là tiền lương bình quân của 6 tháng liền kề theo HĐLĐ trước khi chấm dứt HĐLĐ cuối cùng. Trường hợp HĐLĐ cuối cùng bị tuyên bố vô hiệu vì có nội dung tiền lương thấp hơn mức LTTV do Chính phủ công bố hoặc mức lương ghi trong thỏa ước lao động tập thể thì tiền lương làm căn cứ tính TCTV do hai bên thỏa thuận nhưng không thấp hơn mức LTTV hoặc mức lương ghi trong thỏa ước lao động tập thể.

Như vậy, trường hợp lương theo HĐLĐ liền kề trước khi NLĐ nghỉ việc thấp hơn LTTV do Chính phủ công bố thì tiền lương làm căn cứ TCTV do hai bên thỏa thuận nhưng không thấp hơn mức LTTV. Tuy nhiên, khi áp dụng cách tính này, HĐLĐ phải được tuyên bố vô hiệu từ nơi có thẩm quyền là tòa án.