Được cộng dồn thời gian đóng BHXH, bảo hiểm thất nghiệp

BHXH Việt Nam trả lời: Theo quy định tại khoản 5, điều 3 Luật BHXH năm 2014, thời gian đóng BHXH là thời gian được tính từ khi người lao động bắt đầu đóng BHXH cho đến khi dừng đóng. Trường hợp người lao động đóng BHXH không liên tục thì thời gian đóng BHXH là tổng thời gian đã đóng BHXH. Khoản 1, điều 45 Luật Việc làm năm 2013 đã quy định về việc cộng dồn thời gian đóng BHTN như sau: Thời gian đóng BHTN để xét hưởng BHTN là tổng các khoảng thời gian đã đóng BHTN liên tục hoặc không liên tục được cộng dồn từ khi bắt đầu đóng BHTN cho đến khi người lao động chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc theo quy định của pháp luật mà chưa hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Đối chiếu quy định nêu trên, trường hợp của ông nếu có thời gian đóng BHXH, BHTN ở 2 nơi thì được cộng dồn thời gian đã đóng BHXH, BHTN để làm căn cứ tính hưởng các chế độ BHXH, BHTN sau này.