Nộp bản gốc hay bản sao có công chứng?

BHXH Việt Nam trả lời: Theo quy định tại điều 100, điều 101 Luật BHXH 2014 và Quyết định số 1107/QĐ-LĐTBXH ngày 16-9-2020 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, người lao động có thể nộp bản chính hoặc bản sao giấy ra viện. Tại Quyết định số 166/QĐ-BHXH ngày 31-1-2019 của BHXH Việt Nam ban hành quy trình giải quyết hưởng các chế độ BHXH, chi trả các chế độ BHXH, BHTN có hướng dẫn: Bản sao hợp lệ là bản sao được chứng thực sao từ sổ gốc hoặc chứng thực sao từ bản chính hoặc bản sao đã được đối chiếu với bản chính.